شنبه 24 تیر 1396

ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ

   نوشته شده توسط: رئیس انجمن    نوع مطلب :پزشکی رزمی ،

به منظور اطلاع بیشتر از خواص گیاهان و جایگزینی حد الامکان بیشتر آنها بجای قرصها و داروهای ویتامین، درج این مطلب ضروری به نظر آمد

1 - ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ( آ ) در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و اﻋﺼﺎب را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – در رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ، اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ و ﻣﻮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ – ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ و ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،  ﭘﻮﺳﺖ  ﺑﺪن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮاض ﺟﻠﺪی و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﺧﻢ ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ را اﻟﺘﯿﺎم می بخشد –   ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ و ﻋﺼﺒﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ –  ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻠﺐ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ  در ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﮐﺎر ﻏﺪد داﺧﻠﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . –  اﺷﺘﻬﺎ را ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ( آ ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: زﯾﺘﻮن – ﺧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه – ﮐﺮه – ﭘﺮﺗﻘﺎل – –  ﮔﯿﻼس –  ﺧﺮﺑﺰه –  ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ –  ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ –  ﮐﺎﺳﻨﯽ –  اﺳﻔﻨﺎج –  ﺟﻌﻔﺮی – آﻟﺒﺎﻟﻮ  زرد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ – اﻧﺠﯿﺮ – اﻧﮕﻮر – –  ﭘﻨﯿﺮ –  ﺷﯿﺮ –  ﺑﻠﻮط –  ﻣﻮز –  ﺑﺎدام –  ﻫﻠﻮ –  اﻧﺒﻪ–  ﻧﺨﻮد ﺳﺒﺰ –  ﮐﺎﻫﻮ –  ﮔﺰﻧﻪ – ازﮔﯿﻞ  ﮐﺮﻓﺲ – ﻣﺎﺳﺖ – ﻟﯿﻤﻮ – اﻧﺎر – آﻟﻮ –  ﺑﺎﻣﯿﻪ –  ﺑﻮﻻغ اوﺗﯽ –  ﺑﻪ–  آوﯾﺸﻦ ﺷﯿﺮازی –  ﻋﺪس –  ﮐﺪو –  ﻫﻮﯾﺞ –  ﮐﻠﻢ ﺑﺮگ – ﺗﻮت  رﻃﺐ – ﯾﻮﻧﺠﻪ –  ﺷﻠﻐﻢ –  رﯾﻮاس –  ﮔﺸﻨﯿﺰ –  ﺳﻨﺠﺪ –  ﺳﯿﺎه داﻧﻪ –  ﺳﯿﺐ –  ﻓﻨﺪق –  ﮔﺮدو –  ﺳﯿﺮ –  ﮔﻞ ﮐﻠﻢ.
ﺗﺬﮐﺮ : ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎﻗﯽ  - ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺮﻗﺎن ، ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا ، اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن.
2- ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ( ب ) در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﻮ و ﺟﺬب ﺧﻮب ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد – اﻋﺼﺎب را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ را ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد - از ﻓﻠﺞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻣﻌﺪه و روده ﻣﯽ ﮔﺮدد –  اﺷﺘﻬﺎ را ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ –  ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ( ب ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:   ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ – آﻟﺒﺎﻟﻮ – اﻧﺎر – ﮐﺎﻫﻮ – –  اﺳﻔﻨﺎج –  ﺳﯿﺰاب –  ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ –  ﻓﻨﺪق –  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ –  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم –  ﺟﻮ – اﻧﺠﯿﺮ  رﯾﻮاس – ﻫﻮﯾﺞ – ﭘﺮﺗﻐﺎل – ﺑﺎﻣﯿﻪ – –  آﻟﻮ –  ﺑﻪ–  اﻧﮕﻮر –  ﮐﺮﻓﺲ –  ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺳﺒﺰ و ﺗﺎزه –  ﺷﺎه ﺑﻠﻮط –  ﮔﺮدو –  ﺷﯿﺮ – ﮐﻠﻢ  ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ – ازﮔﯿﻞ – رﻃﺐ –  ﺗﺮب –  ﺑﻮﻻغ اوﺗﯽ –  ﭘﯿﺎز –  ﯾﻮﻧﺠﻪ –  ﮔﺸﻨﯿﺰ –  ﺷﻠﻐﻢ –  ﺳﯿﺮ –  ﻋﺪس –  ﺳﻨﺠﺪ – ﻣﻮز - ﻟﯿﻤﻮ – ﻣﺎﺳﺖ.
3- ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب1 در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
از ﺗﺸﻨﺞ ﻋﺼﺒﯽ و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – درد زاﯾﻤﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ – ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺪ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد – ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ - دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و اﺷﺘﻬﺎ را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – از ﺗﻨﺒﻠﯽ روده و ﻣﻌﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺘﻌﺎدل ﺻﻔﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب1 می باشند:  ﮔﺮدو – ﺗﺮه – آﻟﻮ – ﭘﺮﺗﻐﺎل – ﮐﻠﻢ –  ﻓﻨﺪق –  ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه و ﺧﺎم –  زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ –  ﺗﺮﺷﮏ –  ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ –  ﭘﯿﺎز – ﮐﺎﺳﻨﯽ  ﺳﯿﺐ – ﺷﺎه ﺑﻠﻮط – ﻧﺎرﻧﺞ – ﺧﺮﻣﺎ – –  ﭼﻐﻨﺪر –  ﻗﺎرچ –  ﺑﺎدام –  اﺳﻔﻨﺎج –  ﺷﺎﻫﯽ –  ﻟﻮﺑﯿﺎ –  اﻧﺠﯿﺮ –  اﻧﺎر –  ﮔﻞ ﮐﻠﻢ – ﺑﺮگ  ﺗﻮت ﺧﺸﮏ – ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﯽ –  ﻋﺪس –  ﻧﺎرﻧﮕﯽ –  ﺗﺮﺑﭽﻪ –  ﮔﻨﺪم –  ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش –  ﻣﻮز –  ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ –  زرد آﻟﻮ – اﻧﮕﻮر.
4- ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب2 در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
در رﺷﺪ ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ و ﺑﺪن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ – ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻀﻼت و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد –  از ورم ﻟﺜﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – از ورم ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ –  از ﺷﻮره ﺳﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﺧﺘﻼل در ﺟﺬب ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب2 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:  ﺳﺮﺷﯿﺮ – آﻟﻮ – ﻟﻮﺑﯿﺎ – ﻋﺪس ––  ﺷﯿﺮ –  ﮔﺮدو –  اﻧﮕﻮر –  اﻧﺎر –  ﻓﻨﺪق –  ﭘﻨﯿﺮ –  زردآﻟﻮ –  اﻧﺠﯿﺮ –  ﺷﺎه ﺑﻠﻮط – ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ﺷﺎﻫﯽ –  ﺑﺎدام –  ﺟﻌﻔﺮی –  ﺑﺎدﻧﺠﺎن –  ﮔﻨﺪم –  ﮐﻨﮕﺮ –  ﺳﯿﺐ –  ﺗﺮﺷﮏ –  ﭘﯿﺎز –  ﮐﺎﻫﻮ – اﺳﻔﻨﺎج.
5- نقش وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب3 در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ – از اﺳﻬﺎل و از اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻗﻨﺪ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد - از اﺳﺘﻔﺮاغ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ –  از ورم ﻟﺜﻪ ﻫﺎ، دﻧﺪان ﻫﺎ و ﺣﻠﻖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ - ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﯽ ﺧﻮن و ﻋﺮوق زﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد – از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – از پیشرفت ﺟﻮﺷﻬﺎی ﻏﺮور ﺟﻮاﻧﯽ و اﮔﺰﻣﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب3 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ – ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ – اﻧﺎر – –  ﺟﻮ –  آﺟﯿﻞ –  ﺗﻮت ﺧﺸﮏ –  ﻏﻼت –  ﻟﻮﺑﯿﺎ –  ﮔﺮدو –  ﻧﺨﻮد –  ﺑﺎدام –  ﮔﻨﺪم – ﺑﺎﻗﻼ  ﮐﻠﻢ –  ﺳﯿﺐ –  ﻣﺎﺳﺖ –  ﭘﻨﯿﺮ –  ﺷﯿﺮ –  ﻟﯿﻤﻮ –  اﻧﮕﻮر – زردآﻟﻮ
6- ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب 5 در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
در ﺑﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺧﻮب ﺣﻞ و ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻠﻢ و زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
7- ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب6 در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
از اﺳﺘﻔﺮاغ و ﻋﻮارض ﺑﺎرداری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – از ﺗﺸﻨﺞ ﻋﻀﻼت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد -  از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﺧﺘﻼﻻت در ﻋﻀﻼت و اﻋﺼﺎب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب6 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:  ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ – ﻣﻮز – ﻟﻮﺑﯿﺎ –  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم –  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ –  اﻧﺠﯿﺮ –  اﻧﺎر –  ﺷﯿﺮ –  ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه – ﻏﻼت.
8- ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب8 در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪه ، اﺧﺘﻼﻻت اﻋﺼﺎب را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد –  از ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن و ﮐﻮرک ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – وزن را ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻨﺪ و ﭼﺮﺑﯽ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد  –  ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻣﻮ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب8 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﮐﻠﻢ – اﺳﻔﻨﺎج –  ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ –  آب ﺟﻮ –  ﻫﻮﯾﺞ –  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ –  ﭘﯿﺎز –  ﻗﺎرچ –  ﺷﯿﺮ – زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ.
9- ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب 9 در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ روده ﻫﺎ ﺟﺬب ﺷﻮد – از ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﺧﺘﻼل در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در رﺷﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب9 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:  ﮔﺮدو –  ﻫﻮﯾﺞ –  ذرت –  ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﺒﺰ –  ﻓﻨﺪق –  ﮔﻨﺪم – ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ
10- ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب12 در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮐﺒﺪ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ را ﺧﻮب ﺣﻞ و ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد–  ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﺒﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد – ﺿﺪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب12 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﮔﻮﺷﺖ –  ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ –  ﭘﻨﯿﺮ – ﺷﯿﺮ.
11- ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ (ث) در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
در اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﺧﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ –  ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد –  ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد – ﺿﺪ ﭘﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ - ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮب ﺟﺬب ﺷﺪن ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد –  از ﮐﺮم ﺧﻮردﮔﯽ دﻧﺪان و ﺧﺮاﺑﯽ ﻟﺜﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ( ث ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﮐﻨﮕﺮ – ﺟﻌﻔﺮی – ﺑﺎدﻣﺠﺎن – آﻧﺎﻧﺎس–  ﻣﺎﺳﺖ –  ﻓﻠﻔﻞ رﯾﺰ ﺳﺒﺰ –  ﭘﺮﺗﻐﺎل –  ﻫﻮﯾﺞ –  ﺑﺎﻣﯿﻪ –  اﺳﻔﻨﺎج –  ﺧﺮﺑﺰه –  ﺧﯿﺎر – زردآﻟﻮ  ﻫﻠﻮ – ﮔﺮدو – ﺗﺮﺷﮏ – زرﺷﮏ – –  ﺗﺮب ﺳﯿﺎه –  زﯾﺘﻮن –  ﻧﺎرﻧﺞ –  ﮐﺎﺳﻨﯽ –  اﻧﺎر –  ﺷﺎه ﺗﻮت –  ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه –  رﯾﻮاس –  ﻋﺪس – ﭼﻐﻨﺪر – ﺷﺎﻫﯽ – ﺳﯿﺐ ––  ﮐﻠﻢ ﻗﻤﺮی –  ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش –  ﺳﯿﺮ –  ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ –  زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ –  ﮔﻞ ﮐﻠﻢ –  آﻟﻮ – اﻧﺠﯿﺮ  ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ – ازﮔﯿﻞ – ﮐﻠﻢ ﭘﯿﭻ – –  ﮔﻼﺑﯽ –  ﮐﺎﻫﻮ –  ﻣﻮز –  ﻧﺨﻮد ﺳﺒﺰ –  ﺗﺮﺑﭽﻪ –  ﻧﺴﺘﺮن –  ﻏﺎزﯾﺎﻏﯽ –  ﺷﻮﯾﺪ – ﮐﺮﻓﺲ  ﺑﺎدام وﺣﺸﯽ – ﺷﯿﺮ – ﺷﻠﻐﻢ – ﮐﺪو – –  ﻫﻨﺪواﻧﻪ –  ﭘﯿﺎز –  ﻓﻨﺪق –  اﻧﮕﻮر –  ﮔﯿﻼس –  ﺗﻤﺸﮏ –  ﺗﺮه ﻓﺮﻧﮕﯽ –  ﺗﺮه – ﻧﺎرﻧﮕﯽ  ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ – ﮔﺸﻨﯿﺰ – ﺳﺮﮐﻪ –  ﻟﻮﺑﯿﺎ ﻓﺮﻧﮕﯽ –  ﻃﺎﻟﺒﯽ –  آﻟﺒﺎﻟﻮ –  ﺗﺮﺧﻮن –  ﺷﺎه ﺑﻠﻮط –  ﻋﻨﺎب –  ﺗﻤﺒﺮ ﻫﻨﺪی – ﺑﻮﻻغ اوﺗﯽ -
12- ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ( د ) در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﺪن و دﻧﺪان ﻃﻔﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد – ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ روده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد –  از ﻧﺮﻣﯽ و ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – از رﻋﺸﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای ﻣﻐﺰی و ﻓﮑﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ( د ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﺧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه – زﯾﺘﻮن – ﻫﻮﯾﺞ – ﺳﯿﺎه داﻧﻪ –  ﺷﯿﺮ –  اﻧﮕﻮر –  ﻣﺎﺳﺖ –  ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ –  ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺗﺎزه –  ﻓﻨﺪق –  ﮐﺮه – آﻟﺒﺎﻟﻮ -  ﺳﺮﮐﻪ.
13- ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ( ای ) در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﻣﺎﻧﻊ زﯾﺎد ﺷﺪن ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﯽ ﺷﻮد – از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن بیماری ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی کرده و از اﺧﺘﻼﻻت آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ کند ، ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اﻧﺪام ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه
 -  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ( ای ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﮔﻨﺪم – ﮔﺮدو – ﻓﻨﺪق –  ﻋﺪس –  ﮐﺎﻫﻮ –  ﺑﺎدام –  روﻏﻦ زﯾﺘﻮن –  ﺧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه –  ﮐﺮه –  ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﯽ –  ﻧﺨﻮد – ﺷﺎﻫﯽ
14- ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺎدات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد – ﻗﻮه ﺑﺎه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ–  از ﻧﺎزاﯾﯽ و ﻋﻘﯿﻢ ﺷﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ - ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد –  از ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ –  اﻋﺼﺎب را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﻧﻄﻔﻪ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ : روﻏﻦ زﯾﺘﻮن –  ﺑﻮﻻغ اوﺗﯽ –  ﭘﺴﺘﻪ –  ﮐﺎﻫﻮ –  ﮐﻨﺠﺪ –  ﮐﺮه – ﺟﻌﻔﺮی.
15- ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ( اف ) در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﭘﻮﺳﺖ را ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﻔﺎف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – در اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﺧﻢ ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ –  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺪ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد –  ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻃﻔﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد – ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﻮ - از ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ( اف ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ذرت –  روﻏﻦ ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ –  ﮔﺮدو – ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ.
16- ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ( ﮐﺎ ) در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی رﺣﻢ و ﻣﻘﻌﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد –  از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻌﺪ از ادرار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﺷﺪن ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد - از اﺳﺘﻔﺮاغ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ –  از ورم ﮐﺒﺪ و روده ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ( ﮐﺎ ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﯾﻮﻧﺠﻪ – ﻟﺒﻨﯿﺎت – ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ – –  اﺳﻔﻨﺎج –  ﮔﺰﻧﻪ –  ﺳﻨﺠﺪ –  ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ –  ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ –  ﺷﺒﺪر –  ﮔﻞ ﮐﻠﻢ – ﺑﺮگ ﺑﻠﻮط ﺳﺮﮐﻪ.
17- ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ( ﭘﯽ ) در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺟﺪاره رگ ﻫﺎی ﻣﻮﺋﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺳﻔﯿﺪه ای زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻌﻔﺮی و اﻧﮕﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. 18- ﻧﻘﺶ ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
از ﮐﺮم ﺧﻮردﮔﯽ دﻧﺪان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ –  ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد – از ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻓﻨﺪق – ﻧﺴﺘﺮن – ﮐﺮﻓﺲ – ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺗﺎزه –  ﭘﺴﺘﻪ –  ﺑﺎدام –  ﮔﺮدو –  ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ –  ﻫﻮﯾﺞ –  ﺗﺮه –  ﭼﻐﻨﺪر –  ﻋﺪس –  ﻏﻼت – اﻧﮕﻮر  اﺳﻔﻨﺎج – ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ . –  ﮐﺎﻫﻮ –  ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ –  ﮐﻠﻢ –  ﺗﺮه ﻓﺮﻧﮕﯽ –  ﯾﻮﻧﺠﻪ –  ﭘﯿﺎز –  ﺗﻤﺸﮏ –  ﻧﺨﻮد ﺗﺎزه.
19- ﻧﻘﺶ ﻓﺴﻔﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
در رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ –  ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای ﻣﻐﺰی و ﻓﮑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد – ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺼﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻓﺴﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:   ﺧﯿﺎر – ﺑﻠﻮط – ﺗﺮه ﻓﺮﻧﮕﯽ – ﮔﻞ ﮐﻠﻢ–  ﮐﺎﺳﻨﯽ –  ﺗﻤﺸﮏ –  ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ –  آﻟﻮ –  ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ –  ﻗﺎرچ –  ﻓﻨﺪق –  ﮔﺮدو – ﮐﻨﮕﺮ  ﺑﺎدام – ﭘﺴﺘﻪ – ﮔﻨﺪم – ﻏﻮره – ﺳﯿﺮ –  اﻧﮕﻮر –  ﻣﺎر ﭼﻮﺑﻪ –  ﭘﯿﺎز –  ﮐﺎﻫﻮ –  ﻫﻮﯾﺞ –  ﺳﯿﺐ –  ﺑﺮﻧﺞ –  ﮐﺮﻓﺲ –  ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ – اﺳﻔﻨﺎج –  ﮐﻠﻢ –  ﻋﺪس –  ﻟﻮﺑﯿﺎی ﺗﺎزه –  ذرت –  ﻧﺨﻮد ﺗﺎزه –  ﺟﻮ –  ﮔﻞ ﻻدن –  ﯾﻮﻧﺠﻪ.
20- ﻧﻘﺶ آﻫﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
از ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪه و روده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ –  ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻃﻔﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد –  ﺿﺪ ﯾﺮﻗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ – از ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای آﻫﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:   آﻟﺒﺎﻟﻮ – ﺧﺮﻣﺎ – ﭼﻐﻨﺪر – ﺑﺮﻧﺞ – ﺑﻮﻻغ اوﺗﯽ –  ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ –  ﭘﯿﺎز –  ﺟﻮ –  زرد آﻟﻮ –  ﮐﻠﻢ –  اﺳﻔﻨﺎج –  ﻗﺎرچ – ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ - ﮐﺎﻫﻮ –  ﺳﯿﺐ –  ذرت –  ﭘﺮﺗﻐﺎل –  ﺷﺎﻫﯽ –  ﮐﺮﻓﺲ –  ﮐﺎﺳﻨﯽ –  ﮔﺮدو –  ﮔﻮﺟﻪ –  ﻫﻮﯾﺞ – اﻧﮕﻮر.
21- ﻧﻘﺶ ﺑﺮم در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻄﺎﻓﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد – اﻋﺼﺎب و ﺧﻮاب را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﻣﺴﮑﻦ درد ﺑﻮده و از اﯾﺠﺎد زﮔﯿﻞ در ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﺳﯿﺐ – اﻧﮕﻮر – ﮐﻨﮕﺮ – ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ –  ﻫﻨﺪواﻧﻪ –  ﺧﺮﺑﺰه –  ﺗﻤﺸﮏ –  ﮐﻠﻢ –  اﻧﺠﯿﺮ –  رﯾﻮاس –  ﭘﯿﺎز –  زرد آﻟﻮ –  ﺗﺮه ﻓﺮﻧﮕﯽ – ﺗﺮه -  ﺗﺮﺑﭽﻪ –  ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ.
22- ﻧﻘﺶ ﯾﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
از ﺳﺴﺘﯽ و ﮐﺮم ﺧﻮردﮔﯽ دﻧﺪان ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ –  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد – ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد - ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮن ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:   ﻧﺨﻮد ﺗﺎزه – ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ – ﮐﺎﻫﻮ – اﻧﮕﻮر –  ﺗﺮه ﻓﺮﻧﮕﯽ –  ﺗﺮه –  ﺗﺮﺷﮏ –  ﮐﻨﮕﺮ –  ﺷﻠﻐﻢ –  ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ –  ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ – ﮔﻨﺪم  ﺑﻮﻻغ اوﺗﯽ –  ﺳﯿﺮ –  ﺷﺎﻫﯽ –  ﻟﻮﺑﯿﺎی ﺳﺒﺰ –  ﭘﯿﺎز –  اﺳﻔﻨﺎج –  ﺗﺮﺑﭽﻪ –  ﻗﺎرچ –  ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ.
23- ﻧﻘﺶ ﻣﺲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
از ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺣﻢ و ﺧﺎرش آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ – ﺟﻮ – ﮔﻨﺪم – ﻫﻮﯾﺞ –  ﺗﺮه ﻓﺮﻧﮕﯽ –  ﺳﯿﺐ –  ﺷﻠﻐﻢ –  ﮔﯿﻼس –  ﺗﺮه –  ﮔﺮدو –  ﻗﺎرچ –  ﺗﺮب –  ﺧﺮﻣﺎ – ﺑﺎدام - ذرت –  واﻟﮏ –  اﻧﮕﻮر –  ﭼﻐﻨﺪر –  ﭘﯿﺎز –  اﺳﻔﻨﺎج –  ﻓﻨﺪق –  ﮐﻠﻢ – ﮔﻼﺑﯽ.
24- ﻧﻘﺶ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﻣﺤﺮک ﻏﺪد داﺧﻠﯽ و ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب ﺑﻮده، از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮض ﻗﻨﺪ و ﺳﻞ و ﺳﺮﻃﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﮔﻨﺪم – ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ – ﻫﻮﯾﺞ – ﺑﺎدام –  ﮔﯿﻼس –  ﺑﻠﻮط –  ﺧﺮﻣﺎ –  ﮔﻼﺑﯽ –  ﺟﻮ –  ذرت –  ﯾﻮﻧﺠﻪ –  اﺳﻔﻨﺎج –  ﮐﺎﻫﻮ – ﭼﻐﻨﺪر - ﺑﺮﻧﺞ –  ﻟﻮﺑﯿﺎی ﺳﺒﺰ –  زرد آﻟﻮ –  ﻫﻠﻮ –  ﻓﻨﺪق – ﮔﺮدو.
25- ﻧﻘﺶ ﺳﺪﯾﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﺑﺮای ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا ﺿﺮوری ﺑﻮده، اﺷﺘﻬﺎ را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﺑﺮﻧﺞ –  ﺟﻮ –  ﺑﻠﻮط –  ذرت –  ﯾﻮﻧﺠﻪ –  ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم – ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم.

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات