دوشنبه 20 دی 1395

معنی بعضی از اصطلاحات رایج در باشگاه کاراته

   نوشته شده توسط: رئیس انجمن    

معنی بعضی از اصطلاحات رایج در باشگاه کاراته

معنی بعضی از اصطلاحات رایج در باشگاه کاراته
1 - کارا: خالی
2- ته: دست
3- کاراته: دست خالی
4- دو: راه وروش
5- کا: محصل
6- کای: تشکیلات
7- کاراته کا: محصول کاراته
8- دوجو: محل باشگاه
9- تاتمی: محل تمرین و مبارزه
10- دان: درجه
12-کیو: کلاس
13- کوهان: مبتدی
14- سن سی: معلم
15- سمپای: کمربند سیاه ارشد
16- شی هان: سر استاد
17- کانچو: استاد اعظم (رهبر)
18- سوسای: استاد استادان
19- شیمبان: هیئت داوران
20-فوکوشین: داور کنار
21- شوشین: داوروسط
22-اوس: تواضع و فروتنی (احترام)
23- ری: احترام
24-سن سی ری: احترام به استاد
25- اوتوگانی: احترام به یکدیگر
26-آریگاتوگزائیماشتا: خیلی متشکرم
27- اونه گایشیماس: ازشماخواهش میکنم
28- سی زا: نشستن به حالت دو زانو
29- آگورا: نشستن به حالت چهار زانو
30- تایماوت: وقت نگه داشتن
31- جی کان: وقت نگه دار
32- داچی: ایستادن
33- زنکوتسوداچی: ایستادن متمایل به جلو
34- کوکوتسوداچی: ایستادن متمایل به عقب
35- کوکو: خرمن
36- نكوآشی داچی: ایستادن پاگربه
37- نکو: گربه
38- سانچین داچی: ایستادن ساعت شنی
39- فودوداچی: آماده باش ایستادن
40- سوری آشی داچی: ایستادن مرغ ماهی خوار
41- سوری: مرغ ماهی خوار
42- تویوکو: ایستادن به حالت تیشه
43- یوی داچی: آماده ایستادن
44- کیباداچی: ایستادن پاباز نیمه نشسته
45- شیکوداچی: ایستادن به حالت کشتی سومو
46 - شوموکوداچی: حالت T شکل
47- کاکه: قلابی
48- کاکه داچی: ایستادن پاقلابی
49-هیسوکوداچی: ایستادن پا جفت
50- هی کو داچی: ایستادن موازی
51- موسویی: ایستادن پنجه ها باز
52- اوچی هاچی جی داچی: ایستادن پنجه کبوتری
53- موروآشی داچی: ایستادن یک پا به جلو
54- توری: برگشتن به حالت اول
55- جوگای: ایستادن
56- جوگای: از تاتمی خارج شدن (در داوری)
57- کایتن: چرخیدن دورزدن
58- ساگاری: عقب نشینی
59- مواته: برگشتن 180 درجه
60- کوجو: برگشتن 90 درجه
61-یون جو كو: برگشتن 45 درجه
62- میگی: راست
63- هیداری: چپ
64- سایو: طرفین
65- یوکو: پهلو
66- مای: جلو
67- اوشیرو: پشت سر
68- اورا: پشت
69- شومن: روبرو
70- شومنی ری: احترام به روبه رو
71- شیتا: از پایین به بالا
72- اوروشی: ازبالا به پایین
73- اوچی: از داخل به خارج
74- سوتو: ازخارج به داخل
75- جودان: بالا
76- چودان: وسط
77- گدان: پائین
78- بارای: رد کردن
79- اوکه: دفاع
80- آگو: چانه
 81- آتاما: سر
82- اتاماسوكی: ضربه با مشت به سرحریف
83 - گانمن: صورت
84- كوبی: گردن
85- ساکوتسو: استخوان تر قوه
86- کوته: ساعد
87- کوکن: قوس مچ
88-هیراکوته: پشت ساعد
89- اوراکوته: قسمت پائین ساعد
90- اوموته کوته: قسمت پائین ساعد
91-هیراکن: داخل دست با انگشتان نیمه بسته
92- تتسوئی: تیغه خارجی دست حالت مشت
93- نوکیته: انگشت
94- ایپون نو کیته: ضربه با یک انگشت
95- نی هون نوکیته: ضربه با دو انگشت
96- یوهان نوکیته: ضربه با چهار انگشت
97-شوتو: تیغه خارجی دست
98-های تو: تیغه داخلی دست
99-هی شو: پشت دست
100- شوتی: کف دست
101-اشی: هل دادن
102-شوتی اشی: هل دادن با کف دست
103-اوراکن: پشت مشت
104- سیکن: برآمدگی روی مشت شاخ کرگدن
105- هیچی: آرنج
106- هیزو: کمر
107- کین: بیضه
108- گری: لگن
109-هیزا: زانو
110- آشی: پا
111- سونی: ساق پا
112- های سوکو: روی پا
113- تای سکو: تیغه داخلی پا
114- سوکوتو: تیغه خارجی پا
115- چوسوکو: سینه پا
116- کاکاتو: پاشنه پا
117- مواشی: دورانی
118- مواشی گری: لگد دورانی
119- سوکی: ضربه مستقیم پیستونی شکل
120- ایچ: یک
121- نی: دو
122- سان: سه
123- شی: چهار
124- گو: پنج
125- روکو: شش
126- شیچی: هفت
127-هاچی: هشت
128- کیو: نه
129- جو: ده
130- مورو: دوتا
131-موروته: دو دستی
132- اوبی: کمر بند کاراته
133- شیرو: سفید
134- آئو: آبی
135- کرو: زرد
136- آکا: قرمز
137- میدوری: سبز
138- کاچی: قهوه ای
139- کورو: سیاه
140- یازومه: راحت
141- یامه: قطع، تمام
142- سوكو: شروع مجدد
143- هاجیمه: شروع
144- زوكو: ادامه دادن در مسابقه
145- هانتی: اعلام رای نهائی
146- ماکسو: چشمها بسته
147- ماکسو یامه: چشمها باز
148- ذن: تمرکز
149- کیای: فریاد
150- موگوری: انجام تکنیکها بدون شمارش
151- یوگوری: انجام تکنیکها بدون شمارش
152- کیاراته: اعلام کیای
153- گامائه: گارد
154- گامائته: گارد گرفتن
156- کیاکو: مخالف
157- مایته: دست موافق
158- اسکوات: نشستن و برخاستن
159- هی کی ته: دست عکس العمل
160- کاتا: فرم ، قالب
161- اوراکاتا: انجام کاتا با چرخش 180
162- کی هون: تکنیک
163- کی هون نوکاتا: تکنیکهای زنجیره ای
164- ایتو: جنگ
165- ایپون: تک، یک امتیاز
166- نی هون: دوتا
167- سانبون: سه تا
168- سای کای: سه مرتبه
169- یوهون: چهارتا
170- گوهون: پنج تا
171- کومیته: مبارزه
172- جیوکومیته: مبارزه آزاد
173- ایپون کومیته: مبارزه تک ضربه ای
174- سانبون کومیته: مبارزه سه قدمی
175- گوهون کومیته: مبارزه 5 قدمی
176- شورره: سریعتروقویتر کارکردن
177- که آگه: مفصل بالا رونده
178- ایبوگی: تنفس
179- میزو: ندیدیم
180- میتومیزو: چیزی نبود
181- کی مه: نفوذ
182- کومی: فشاری
183- کی کن: غیبت کردن حریف در مسابقه
184- چوئی: خطای کوچک
185- هانسوکو: خطا
186- جن تن: خطای متوسط
187- شیکاک: خطای خیلی بزرگ ، اخراج
188- شیای: مسابقه
189- شیای شوریو: اتمام مسابقه
190- شیای شوریوآکاشو: بعدازمسابقه با یکدیگردست دادن
191- هی کی واکه: مساوی، برابر
192- چوریتسوفومی: برابر، مساوی
193- یاکوسوکو: قائده، قانون
194-یاکوسوکوایپون کومیته: کومیته یک ضربه ای با گارد آزاد
195- آوازاته: جمع بستن
196- آکوشو: دادن دو حریف
197- نوکی ته: انگشت  
198- کی کو: مجموعه نوک انگشتان
199- اویابی: شست دست
200- هیتوساشی یوبی: انگشت سبابه
201- نایوبی: انگشت وسط
202- کوسوری یوبی: انگشت انگشتر
203- کویوبی: انگشت کوچک
204- توهو: فاصله بین انگشت شست وسبابه
205- ریوتوکن: بند دوم انگشت

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات