جمعه 17 خرداد 1392

آشی ساباکی: جابجایی پاها

   نوشته شده توسط: دبیر انجمن    نوع مطلب :مقالات ،


نام دیگر: انسوکو

تعریف: انواع جابجایی پا و بدن از قبیل راه رفتن، چرخش، تغییر جهت، لیز و...

هدف: انواع حرکات پا به منظور تنظیم فاصله با هدف یا حریف که بتوان در بهترین وضعیت دفاعی و هجومی قرار گرفت.

تقسیم بندی آشی ساباکی:

 • اوی آشی
 • یوری آشی
 • سوگی آشی
 • ماواری آشی
 • فومی کومی آشی
 • توبی آشی

اجزای آشی ساباکی و نحوۀ اجرا:

1) اوی آشی: قدم بلند (یک قدم به جلو)

تعریف: حرکت به جلو

هدف: نزدیک شدن به حریف (هدف) با برداشتن یک گام بلند (پای عقب به جلو می رود) از فاصله نسبتاً متوسط

انواع حرکت: اوی زوکی، اوی گری، اوی اوکه و...

نحوۀ اجرا:

اول پای عقب به سمت پای جلو (پای محور) که روی زمین قرار گرفته و ثابت است، حرکت می کند و ضمن گذر از پای محور جلوی آن (بدن) قرار می گیرد. در حقیقت یک قدم به جلو گزارده می شود و به حریف از فاصله متوسط حمله می شود.

اگر این حرکت برعکس انجام شود یعنی پای جلو به عقب برود به آن آتویاکوتای گویند.

اگر قدم به جلو گزاردن به حالت طبیعی و معمولی و راه رفتن باشد، آن را آیومی اشی به معنی قدم های کوتاه نامند، ضمن اینکه کوآشی و اروکو هم گفته می شود.

2) یوری آشی: لیز خوردن (سُریدن)

تعریف: طی کردن فواصل به وسیله سُر دادن پا و بدن به جهت ها

هدف: دور شدن از حریف و یا نزدیک شدن به وی از فواصل کوتاه به وسیله سُر دادن پاها به جهات مختلف و یا حمله به حریف از فاصله کوتاه و نزدیک (نام دیگر: سوری کومی)

اجزای یوری آشی و نحوۀ اجرا:

 • مای آشی، مای یوری آشی: لیز پای جلو (پای عقب ثابت) به جلو
 • مای آشی، اوشیرو یوری آشی: لیز پای جلو (پای عقب ثابت) به عقب
 • اوشیروآشی، مای یوری آشی: لیز پای عقب (پای جلو ثابت) به عقب
 • اوشیروآشی، مای یوری آشی: لیز پای عقب (پای جلو ثابت) به جلو
 • مای آشی، یوکویوری آشی: لیز پای جلو (پای عقب ثابت) به سمت پهلوی موافق خودش
 • مای آشی، گیاکو یوکو یوری آشی: لیز پای جلو (پای عقب ثابت) به سمت پهلوی مخالف خودش
 • اوشیروآشی، یوکو یوری آشی: لیز پای عقب (پای جلو ثابت) به سمت پهلوی موافق خودش
 • اوشیروآشی، گیاکو یوکو یوری آشی: لیز پای عقب (پای جلو ثابت) به سمت پهلوی مخالف خودش

3) سوگی آشی: پای پیروی کننده (قدم دوبل)

تعریف: تنظیم فاصله جلو و عقب با حریف به وسیله حرکت پای عقب از فاصله نسبتا دور

هدف: حمله به هدف از فواصل دور و یا دور شدن زیاد از حریف (بدون تعویض پا در گارد)

اجزاء سوگی آشی و نحوۀ اجرا:

 • · مای (شومن): جلو
 1. پای عقب به سمت پای جلو (محور) حرکت کرده و پشت پای محور قرار می گیرد و سپس پای محور به سمت جلو حرکت کرده و به حریف نزدیک می شود (فاصله کوتاه تر)
 2. پای عقب به سمت پای جلو (محور) حرکت کرده و پهلوی (جنب) پای محور قرار می گیرد و سپس پای محور به سمت جلو حرکت کرده و به حریف نزدیک می شود (فاصله نسبتاً متوسط)
 3. پای عقب به سمت پای جلو (محور حرکت کرده و جلوی پای محور قرار می گیرد و سپس پای محور به سمت جلو حرکت کرده و به حریف نزدیک می شود (فاصله بسیار دور)

تذکر: کاربرد این حرکت برای فواصل دور است که با حریف فاصله زیادی وجود دارد و می بایست ریسک کرده و برای گرفتن امتیاز به وی حمله کرد و امتیاز گرفت یا ضربه زد. حمله در این داچی خطر ریسک پذیری دارد و می بایست در مواقع اجرای فن پوشش دفاعی کاملی برای خود در نظر گرفت.

 • · اوشیرو (کوتای- آتو): عقب

اگر حرکات پا در مای سوگی آشی برعکس انجام شود یعنی پای جلو به عقب رفته (پای عقب که پای محور است ثابت باشد) و سپس پای محور حرکت خود به عقب را شروع کند و فاصله خود را از حریف دور کند و به محوطه ایمن برود.

این مرحله مشابه حرکت به جلو شامل سه بخش پای جلو، جلوی پای عقب و یا کنار آن و یا پشت آن قرار گیرد.

پهلوها (یوکو)

 • · هیراکی آشی (کوزا آشی): قدم دوبل به پهلو

این جابجایی پا برعکس ریوکو یوری آشی، پای حرکت کننده به سمت مخالف جهت خود و به سمت پای محور حرکت می کند و جلو یا عقب پای محور قرار می گیرد. به عنوان مثال در سیکو داچی یا نای هانچین داچی پای راست به سمت چپ حرکت کرده و جلو یا پشت پای چپ (محور) قرار گرفته و سپس پای چپ به سمت چپ می رود و در داچی جدید قرار می گیرد. (اگر این عمل رو به جلو صورت گیرد همان سوگی آشی است). هیراکی آشی بیشتر در کاتاها و یا مبارزات واقعی اجرا می شود.

 • · یوری سوگی: لیز خوردن و حرکت دوبل

هدف از اجرای این حرکت نزدیک شدن از فواصل بسیار دور به حریف است. خصوصاً وقتی که حریف در مبارزه قرار می گیرد و خود را دور می کند.

نحوۀ اجرا:

پای جلو در مرحله اول لیز به جلو خورده (مای یوری آشی) سپس پای عقب در ادامه حرکت به جلو می رود (بدون توقف) و در محدودۀ پای جلو قرار می گیرد و سپس پای محور به جلو رانده شده و در گارد و داچی جدید قرار می گیرد. در حرکت یوری سوگی مانند سوگی آشی جهت بدن و داچی (چپ- راست) تغییر نمی کند.

 

4) ماواری آشی: چرخش بدن با پا

تعریف: هرگونه چرخش بدن و تغییر جهت در هر زاویه ای را گویند.

هدف: اهداف و نقاط مورد نظر حریف را عوض کردن

نحوۀ اجرا: می توان پای جلو را به پهلوی مخالف گزارده و با یک چرخش تغییر جهت 360 درجه داد و یا این کار را با پای عقب اجرا کرد (بیشتر برای کاتا مقدور است). با پا رفتن به زوایای 45 درجه یا بیشتر به پهلوها تغییر جهت و تغییر زاویه و وضعیت دادن.

انواع چرخش:

 • چرخش 360 درجه از چپ یا راست (کایتن)
 • چرخش 180 درجه از چپ یا راست
 • چرخش 90 درجه از چپ یا راست
 • چرخش 45 درجه کمتر از چپ یا راست
 • تغییر جهت به وسیله حرکت و جابجایی پای جلو از جلو

 

5) فومی کومی آشی: کوبیدن پا به زمین

در این مرحله پاها به اشکال مختلف و در زاویه های دلخواه به جلو یا پهلو حرکت کرده و با کوبیدن کف پای جلو به زمین از شدت آن و صدای زیادی که در تاتامی تولید می کند برای ترساندن حریف و مرعوب کردن وی می توان بهره گرفت. ضمن اینکه حرکت فومی کومی آشی باعث تقویت روحیه مجری هم خواهد شد و به تقویت روحیه مبارز کمک خواهد نمود و با نیرو گرفتن از سطح زمین تکنیک و یا ضربه قوی تر هم خواهد شد.

 

6) توبی آشی: جهش و پرش

در این حالت هرگونه پرش و ضربه به جلو، عقب، پهلوها را به صورت لگدهای دورانی، شلاقی و... را دربر می گیرد.

الف) طی کردن فاصله زیاد با حریف به وسیله پرش های بلند در هوا (توبی)

ب) جهش های کوتاه (توبی کومی) و نزدیک شدن به حریف

منبع : باشگاه فرهنگی بعثت


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات