نشست ها
D
ACHI

heisoku-dachi
musubi-dachi
heiko-dachi
hachi-ji-dachi
fudo-dachi
hangetsu-dachi
kosha-dachi
migi-ashi-dachi
hidari-ashi-dachi
kake-dachi
neko-ashi-dachi
naifanchin-dachi
reno-ji-dachi
tei-ji-dachi
migi-ashi-dachi
uchi-hachi-ji-dachi
tsuru-ashi-dachi
kokutsu-dachi

zenkutsu-dachi
kiba-dachi
shiko-dachi


مشت

ضربات مشت و نواحی دست

نواحی دست

oi-tsuki

gyako-tsuki

kizami-tsuki

age-tsuki

yama-tsuki

age-tsuki

ura-tsuki

tate-tsuki

mawashi-tsuki

awase-tsuki

hasami-tsuki

otoshi-tsuki

kage-tsuki

heiko-tsuki

ushiro-tsuki


حمله بر روی سطوح مختلف دست


 


shuto-uchi

haito-uchi

haisu-uchi

uraken-uchi

tetsui-uchi

nukite-uchi

kakuto-uchi

ippun-nukite-uchi

kumade-uchi

mawashi-enpi-uchi

tate-enpi-uchi

mae-enpi-uchi

otoshi-enpi-uchi

yoko-enpi-uchi

ushiro-enpi-uchi

nihon-nukite-uchi

watside-uchi

seryiuto-uchi

teisho-uchi

atama-uchi

hasami-shuto uchi

hasami-tetsui uchi

sho-uchi

keito-uchi

hasami-haito uchi
barate-uchi


دفاع

مواضع دفاع ضربات مشت

gedan-barai (gedan-uke)
age-uke
age-uke-fumikomi
uchi-uke (uchi-ude-uke)
soto-uke (soto-ude-uke)
shuto-uke
morote-uke
sho-morote-uke
jiuji-uke
jodan-jiuji-uke
tekubi-kake-uke
kakuto-uke
sho-nagashi-uke
sho-osae-uke
teisho-uke
ryo-teisho-uke
tsukami-uke
ryo-sho-tsukami-uke
gedan-kake-uke
otoshi-uke
kakiwake-uke
shokutei-mawashi-uke
(ashi-zoko-mawashi-uke)
sukui-uke
haisu-uke
haito-uke
shuto-age-uke
kake-te-uke
enpi-uke
uraken-uke
aiwan-nagashi-uke
tsuki-uke
ashibo-kake-uke
deai-osae-uke
shokuto-uke
mae-enpi-uke
fukishuto-uke
nami-gaeshi-barai

 

ضربات پا 

نواحی ضربه زننده

mawashi-gueri
mae-gueri
yoko-gueri-keage
yoko-gueri-kekomi
mawashi-tobi-gueri
ura-mawashi-gueri
mikazuki-gueri
ura-mikazuki-gueri
kakato-gueri
gyako-mawashi-gueri
mae-tobi-gueri
yoko-tobi-gueri
ushiro-gueri-keage
oi-gueri
mae-hiza-gueri
mawashi-hiza-gueri
mae-gueri-fumikomi
yoko-gueri-fumikomi
mae-gueri-keage
yoko-gueri-fumikiri
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic